Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden: Op OBS Westerkim werken we met een continurooster. We hanteren de volgende schooltijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.15 uur. Elke ochtend is er een inloop tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Om 8.30 uur starten de lessen. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 t/m […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS Westerkim is alle belangrijke informatie over de school te lezen. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen op onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN STUDIEDAGEN Schoolvakanties In het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 10 februari tot en met 18 februari 2024​ Meivakantie 22 april tot en met 5 mei 2024 Juni-vakantie 10 juni […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2023-2024 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS Westerkim worden per maand weergegeven in de activiteitenkalender. Eens per schooljaar ontvangen alle gezinnen van OBS Westerkim deze kalender op papier. Klik hier voor pdf-file jaarkalender.

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook geen snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. Verlof in verband met religieuze verplichtingen […]

Ziekmelden

GEEF AFWEZIGHEID TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Indien uw kind in verband met ziekte thuis moet blijven, vragen wij u om dit voor schooltijd telefonisch aan ons door te geven. Zo is de leerkracht bij aanvang van de lestijd meteen op de hoogte. Als school voelen we ons verantwoordelijk als […]

Oudervereniging

SAMEN MEER MOGELIJK MAKEN Samenwerking met enthousiaste ouders De oudervereniging van OBS Westerkim bestaat uit enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten. Uit de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 21,50 per kind, die jaarlijks door de penningmeester wordt geïnd, worden activiteiten bekostigd. Denk o.a. aan het Sinterklaasfeest, de Boekenmarkt en het […]

Ouderbetrokkenheid

OP OBS WESTERKIM DOEN WE HET SAMEN Ouderparticipatie Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Op OBS Westerkim vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en moeten versterken in de opvoeding van het kind. Wij hechten er daarom […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK, SAMEN WESTERKIM Medezeggenschapsraad OBS Westerkim De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij […]