Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden 2020-2021 Op OBS Westerkim werken we met een continurooster. We hanteren de volgende schooltijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.15 uur. Elke ochtend is er een inloop tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Om 8.30 uur starten de lessen. Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS Westerkim is alle belangrijke informatie over de school te lezen. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen op onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN STUDIEDAGEN Schoolvakanties In het schooljaar 2022-2023 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 25 oktober tot en met 29 oktober 2021 Kerstvakantie 24 december 2021 tot en met 10 januari 2022 Voorjaarsvakantie 28 februari tot en met 4 maart 2022 Goede vrijdag 15 april 2022 Tweede Paasdag 18 april 2022 Hemelvaart 26 […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER SCHOOLJAAR 2022-2023 Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS Westerkim worden per maand weergegeven in de activiteitenkalender. Eens per schooljaar ontvangen alle gezinnen van OBS Westerkim deze kalender op papier. Klik hier voor pdf-file jaarkalender.  

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook geen snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. Verlof in verband met religieuze verplichtingen […]

Ziekmelden

GEEF AFWEZIGHEID TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Indien uw kind in verband met ziekte thuis moet blijven, vragen wij u om dit voor schooltijd telefonisch aan ons door te geven. Zo is de leerkracht bij aanvang van de lestijd meteen op de hoogte. Als school voelen we ons verantwoordelijk als […]

Oudervereniging

SAMEN MEER MOGELIJK MAKEN Samenwerking met enthousiaste ouders De oudervereniging van OBS Westerkim bestaat uit enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten. Uit de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 21,50 per kind, die jaarlijks door de penningmeester wordt geïnd, worden activiteiten bekostigd. Denk o.a. aan het Sinterklaasfeest, de Boekenmarkt en het […]

Ouderbetrokkenheid

OP OBS WESTERKIM DOEN WE HET SAMEN Ouderparticipatie Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Op OBS Westerkim vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en moeten versterken in de opvoeding van het kind. Wij hechten er daarom […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK, SAMEN WESTERKIM Medezeggenschapsraad OBS Westerkim De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij […]