REGELS VERLOF EN VERZUIM

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook geen snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school aan te vragen.

Verlof in het geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van ouders of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Het gaat hierbij in de meeste situaties om verlof voor 1 dag. U kunt verlof aanvragen voor:

  • een verhuizing van het gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • viering van een jubileum van bloed- of aanverwanten.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan u uitnodigen voor een gesprek en beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. In dat geval volgt er meestal een boete.

Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden

Wanneer u een bericht heeft dat uw kind ziek is, naar de tandarts of dokter moet of dat er een andere reden is waardoor het niet op school is, dan kunt u dit voor 08.30 uur telefonisch doorgeven aan de school. Wij vragen u dit voor schooltijd door te geven, zodat de leerkracht bij aanvang van de lestijd op de hoogte is. Wij voelen ons verantwoordelijk als kinderen er zonder reden niet zijn en nemen dan contact met u op om te informeren waar uw kind is.

Meer informatie

Meer informatie op het gebied van verzuim kunt u vinden in de schoolgids. Heeft u specifieke vragen over verlof, dan kunt u uw vraag altijd neerleggen bij directeur Petra van Bergeijk.

Klik hier voor het formulier verlofaanvraag.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo