SAMEN VERANTWOORDELIJK, SAMEN WESTERKIM

Medezeggenschapsraad OBS Westerkim

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies- en instemmingsrecht. Bij instemmingsrecht wordt gevraagd om goedkeurig, bij adviesrecht wordt om een advies gevraagd. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar om te praten over de vorderingen op school en het beleid dat op school wordt gevoerd. Geïnteresseerde ouders kunnen altijd als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen.

Personeelsgeleding MR

– Roos Kosse
– Claudia Smits

Oudergeleding MR

– Levent Olmez
– Fuada Abdic

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo