ZELF KIEZEN, ZELF PLANNEN EN SAMENWERKEN

Elke leerling gun je Daltononderwijs

Daltononderwijs staat voor een brede vorming. Zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal- emotioneel. Deze vorming draagt bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Op OBS Westerkim vinden wij het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering, werken aan verantwoordelijkheid en samenwerken zijn voor ons essentiële waarden. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Op OBS Westerkim wordt hier binnen onze visie een eigen invulling aan gegeven, welke naadloos aansluit bij de visie van Daltononderwijs.

De opbrengst, dat ben ik

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees, met een kritische democratische grondhouding.

Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving, door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. Op OBS Westerkim wordt gewerkt vanuit vijf Daltonpijlers;

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Lees meer in de Daltonwijzer

Deze pijlers liggen ten grondslag aan onze visie. In de Daltonwijzer kunt u lezen hoe OBS Westerkim hier binnen de school invulling aan geeft.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo