EFFECTIEVE DIRECTE INSTRUCTIEMODEL

Zelfstandig leren met EDI-onderwijs

De manier van lesgeven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom wordt op OBS Westerkim voor de meeste lessen het Effectieve Directe Instructiemodel gehanteerd. Onze leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. In de visie van EDI gaat een kind pas zelfstandig oefenen als de leerkracht zeker weet dat een kind dit kan. Lesdoelen staan iedere les centraal en worden meermaals tijdens de instructie en begeleide inoefening gecheckt op beheersing.

EDI-lessen hebben een duidelijke opbouw

De lessen hebben dezelfde opbouw, kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat het eigenaarschap van het leerproces vergroot. De les start altijd met het lesdoel, waarbij besproken wordt wat de leerlingen gaan leren en waarom ze dit gaan leren. Vervolgens volgt een instructie en een begeleide inoefening. De leerkracht doet het voor, er volgt een moment van samen met de leerkracht en samen met klasgenoten oefenen. Daarna volgt er een controle van begripsvraag, de leerkracht controleert of de leerling zelfstandig aan de slag kan. Kinderen die laten zien voldoende beheersing van het doel te hebben gaan zelfstandig aan het werk met het doel. Hier is ook ruimte voor verdieping en verrijking voor kinderen die dit aan kunnen. Kinderen die meerdere fouten maken komen in de verlengde instructie met de leerkracht. Hier oefenen zij samen met de leerkracht met extra of ander materiaal of een andere didactiek. Aan het eind van een les vindt altijd een evaluatie plaats. Leerkracht en leerling bekijken samen in hoeverre het lesdoel beheerst is, de leerling krijgt van jongs af aan aangeleerd om de verantwoordelijkheid te dragen om het doel te gaan bereiken. Hierin zit een duidelijke opbouw van begeleid naar zelfstandig verantwoordelijk zijn.

Zelfstandigheid en eigenaarschap

Omdat er binnen onze school doelgericht gewerkt wordt, wordt het eigenaarschap van het leerproces in de loopbaan van de kinderen ook steeds meer bij de kinderen gelegd. De leerkracht begint sturend maar wordt, wanneer het kind hier klaar voor is, steeds meer begeleider. Kinderen werken met doelenbladen en weten van zichzelf wat ze nog moeten leren. Door dit te stimuleren, worden kinderen ook veel meer gestimuleerd om zelf problemen op te lossen, samen te werken en kritisch te zijn. Door zelfsturing voelen kinderen meer verantwoordelijkheid voor hun werk en worden ze zelfstandiger.

Meer- en hoogbegaafdheid

OBS Westerkim heeft geen aparte Plusklas, maar heeft het onderwijs met behulp van EDI zo ingericht dat er ruimte is voor meer- en hoogbegaafde leerlingen om binnen hun eigen niveau aan doelen te werken. OBS Westerkim heeft beleid op het vroegtijdig signaleren van deze leerlingen. Naast de leerlingen die uit deze signalering komen, hebben wij deze leerlingen door de kleine klassen goed in beeld en weten we wat ze nodig hebben. Wij sluiten hierin zo goed mogelijk aan bij het kunnen en de behoefte van de leerling. Daarnaast is de mogelijkheid voor leerlingen van groep 8 om gebruik te maken van de verrijkingsklassen van het Dongemond college in Raamsdonksveer en het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout.

Verlengde schooldag activiteiten

Sinds schooljaar 2020-2021 biedt OBS Westerkim verlengde schooldagactiviteiten aan. Tijdens de verlengde schooldag nemen leerlingen na schooltijd deel aan diverse activiteiten. Daarbij is er aandacht voor cultuur, sport en spel, techniek, 21e -eeuwse vaardigheden en sociale en creatieve vaardigheden. Om activiteiten te kunnen realiseren werkt OBS Westerkim samen met diverse partners zoals bijvoorbeeld het Beweegburo en het Kunstpodium.

Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling van kinderen niet ophoudt als de laatste bel gegaan is. Een ander uitgangspunt is dat leren beter en sneller gaat als kinderen dingen zelf ontdekken. Dat gebeurt niet alleen in de klas, maar vooral ook buiten schooltijd in het echte leven. Daarom zijn er na schooltijd voor leerlingen verschillende activiteiten die aansluiten bij de schooldag. De onderwijstijd wordt op deze manier verlengd waardoor er meer leermogelijkheden ontstaan voor kinderen. Door verlengde schooldag activiteiten aan te bieden, spelen we in op het geven van gelijke kansen aan alle kinderen.

ICT en onderwijs

Op OBS Westerkim wordt zowel digitaal als op papier gewerkt. In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van het digibord en werken kinderen zo nu en dan op tablets. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met Chromebooks voor rekenen in combinatie met Gynzy kids. Daarnaast worden voor taal en spelling de Chromebooks ingezet om aan individuele doelen te werken. Ook bij de wereldoriëntatie vakken werken leerlingen geregeld met Chromebooks. We vergroten op deze manier de typevaardigheden en internetvaardigheden, maar ook op de ontwikkeling van mediawijsheid. Doordat er gebruik gemaakt wordt van de leeromgeving Miloo -en omdat er gewerkt wordt met Gynzy kids- kunnen kinderen thuis eenvoudig verder werken aan hun leerdoelen.

Leerlingvolgsysteem

Vanaf de zomer van 2020 werkt OBS Westerkim met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit systeem staan alle rapportages, verslagen en andere gegevens van de kinderen. De communicatie met ouders verloopt via Parnassys. Op deze manier hebben we de ontwikkeling van elke leerling goed in beeld en zijn de lijntjes met ouders kort.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS Westerkim en de inspectieverslagen. Ga naar www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo