EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN

Interne begeleiding

Het ondersteunen van de kinderen op onze school is een teamverantwoordelijkheid. De leerkracht zorgt ervoor dat het kind zich in de klas optimaal kan ontwikkelen. Soms is er meer ondersteuning nodig en zal de intern begeleider meekijken. Samen met de leerkracht zal bekeken worden waar aanpassingen gedaan kunnen worden om aan de onderwijsbehoeftes van het kind te voldoen. Ook kan er besloten worden expertise in te schakelen vanuit het brede netwerk. Wanneer dit wenselijk is, wordt er samengewerkt met o.a. een logopedist, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk. Samen met ouders, de leerkracht en de intern begeleider bespreken we hoe het kind kan blijven groeien.

Remedial teaching

Het kan wenselijk zijn om een kind buiten de klas extra te begeleiden. Extra oefenen op een specifiek doel, extra instructie geven of intensiever oefenen. OBS Westerkim beschikt over een remedial teacher die de kinderen hierbij individueel of in groepjes kan ondersteunen.

Dyslexie

Een school heeft als taak er alles aan te doen om goed lees- en spellingsonderwijs te verzorgen. Daarbij hoort ook het in een vroeg stadium signaleren van een lees- en spellingsprobleem en het aanbieden van intensieve begeleiding bij een vertraagde ontwikkeling. Voor een kleine groep kinderen is goed onderwijs en intensieve begeleiding onvoldoende en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. De bekostiging en uitvoering van het beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is onderdeel van het beleid jeugdzorg bij de gemeente Dongen. De school en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verminderen van lees- en spellingsproblemen.

Als er op school een vermoeden is van dyslexie, ontvangen ouders een positief advies, waarmee ze bij de gemeente Dongen een beschikking kunnen aanvragen. Er kan onderzocht worden of er bij het kind daadwerkelijk sprake is van dyslexie en of het kind in aanmerking komt voor vervoegde behandeling.

Schoolmaatschappelijk werk

Vanuit het Instituut voor Maatschappelijk werk (IMW) heeft OBS Westerkim een schoolmaatschappelijk werker. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeding of de ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis. Hierbij kunt u denken aan moeilijk gedrag, pesten, eenzaamheid, problemen thuis door bijvoorbeeld huisvesting, echtscheiding of financiële problemen. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de ondersteuning die de school aan de leerlingen biedt. De schoolmaatschappelijk werker van het IMW helpt u en uw kind bij deze problemen. Zij kijkt samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijst zij u naar de juiste instantie en begeleidt u daarbij. Hulp van schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. Via de intern begeleider kunt u in contact komen met schoolmaatschappelijk werk.

Regionaal Samenwerkingsverband Breda

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur op school in de eigen buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren en bekostigen werkt OBS Westerkim samen met Regionaal Samenwerkingsverband Breda. Op deze manier zorgen we er samen voor dat elk kind passend onderwijs krijgt.

Klik hier voor meer informatie.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo